Available courses

Мета курсу -  формування знань про загальні засади педагогіки, теорію навчання й виховання, управління навчально-виховним процесом з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи.

В результаті вивчення курсу «Вступ до спеціальності» у студентів має сформуватись чітке уявлення про суспільне значення професії вчителя, про те, що для успішної педагогічної роботи необхідно не лише знати закономірності організації навчального процесу, але й розуміти, якими професійно необхідними психічними властивостями повинен володіти сам педагог та оволодіти елементарними методиками самовдосконалення.

В процесі вивчення курсу студенти знайомляться з понятійним апаратом. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення технологій виховного процесу, складовими якого є форми організації, методи як способи впливу на дітей та підлітків, прийоми та засоби виховання. В ході проведення практичних занять, передбачених програмою, студенти мають можливість набувати конструктивних вмінь моделювання форм організації пізнавальної, трудової, фізкультурно-оздоровчої, культурно-масової діяльності молодших школярів в позаурочний час. Навчальна дисципліна передбачає вивчення технології організації учнівського колективу, розвиток організаторських здібностей, творчої самодіяльності школярів через організацію колективних творчих справ.

Курс  «Психологія» (загальна, вікова, педагогічна) покликаний ознайомити  студентів  з  основними  шляхами,  способами,  прийомами, методиками  отримання  інформації  психологічного  характеру,  спостерігати  й аналізувати  поведінку  дітей  різного  віку;  сформувати  уявлення  про значення загальної, вікової та педагогічної психології для навчання і виховання дітей; сприяти  засвоєнню  студентами  знань  щодо  "нормативу"  психологічних особливостей,  які  характерні  для  більшості  представників  даної  культури одного  і  того  ж  віку;  забезпечити  умови  застосування  студентами вищезгаданих  знань  при  плануванні  власної  педагогічної  діяльності  в закладах  освіти  та  у  міжособистісних  взаєминах  з  оточуючими. 

Мета курсу: озброєння студентів, майбутніх вчителів технічної праці, знаннями теоретичних основ психологічної науки; розвиток професійного мислення; формування практичних умінь і навичок, необхідних для навчання, виховання й розвитку підростаючого покоління в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Завдання курсу: 

-       ознайомити студентів з основними положеннями загальної, вікової та педагогічної психології;

-       психологічно обґрунтовувати найважливіші положення педагогіки й методики навчання та виховання;

-       навчити студентів орієнтуватися у власному психічному світі й психічному світі дітей, організовувати роботу з цілеспрямованого керівництва спілкуванням, поведінкою та діяльністю дітей.

-       ознайомити студентів з основними положеннями загальної, вікової та педагогічної психології;

-       психологічно обґрунтовувати найважливіші положення педагогіки й методики навчання та виховання;

-       навчити студентів орієнтуватися у власному психічному світі й психічному світі дітей, організовувати роботу з цілеспрямованого керівництва спілкуванням, поведінкою та діяльністю дітей.



Мета і завдання курсу "Правознавство" - вивчення основних положень права, підвищення рівня правової свідомості і правової культури, вироблення вмінь і навичок з використання законодавства в практичній діяльності. 

Вимоги до рівня підготовки студентів

Студенти повинні знати:

 • сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
 • основні закони та етапи розвитку людської спільності;
 • витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
 • суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • історичні події;
 • зародження та розвиток української державності;
 • процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
 • діяльність історичних осіб і політичних партій.

Студенти повинні вміти:

 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;
 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;
 • співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
 • розрізняти тенденційно подану інформацію;
 • орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 • вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;
 • працювати з бібліотечним каталогом, пошуковими системами Інтернету з метою отримання інформації з дисципліни
 • аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;
 • самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, розробляти презентації в електронному вигляді, створювати мультимедійні проекти.

 

 

Мета дисципліни - формування історичної світодості молоді, виховання засобами вивчення історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних, і культурних цінностей. 

Основна мета курсу – розкриття сучасних підходів, теоретичних понять, знань, методів та методик, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей шкільного віку; засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей шкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку учнів, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.
Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської  молоді.
Основною метою навчального предмета «Фізичне виховання» є:
-              формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,  фізичного розвитку та фізичної підготовки;
-              гармонійний розвиток природних здібностей;
-              використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.

Фізичну культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської  молоді.
Основною метою навчального предмета «Фізичне виховання» є:
-              формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,  фізичного розвитку та фізичної підготовки;
-              гармонійний розвиток природних здібностей;
-              використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Мета навчальної дисципліни: практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичного виховання з розділу «Теорія і методика фізичного виховання»; використання оздоровчої та виховної цінності цієї дисципліни; забезпечення поглибленої теоретичної та практичної підготовки студентів із питань ТМФВ з метою всебічного впровадження системи фізичного виховання, виконання її освітніх, оздоровчих і виховних функцій; ознайомлення студентів із галуззю їхньої майбутньої професійної діяльності та закладення фундаменту для засвоєння матеріалу інших навчальних дисциплін.
Метою навчальної дисципліни «Гімнастика та методика її викладання» є опанування техніки виконання гімнастичних вправ, глибоке вивчення методики гімнастики і озброєння здобувачів вищої освіти знаннями, навичками та вміннями використовувати засоби гімнастики в складі сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій.
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.
Мета навчальної дисципліни: практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності фахівця  фізичного виховання з розділу «Теорія і методика фізичного виховання»; використання оздоровчої та виховної цінності цієї дисципліни; забезпечення поглибленої теоретичної та практичної підготовки студентів із питань ТМФВ з метою всебічного впровадження системи фізичного виховання, виконання її освітніх, оздоровчих і виховних функцій; ознайомлення студентів із галуззю їхньої майбутньої професійної діяльності та закладення фундаменту для засвоєння матеріалу інших навчальних дисциплін.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, зокрема мережі Інтернет, створює нові загрози в нашому житті. 

Тож головна мета курсу: донести до здобувача вищої освіти базові правила поводження з персональною інформацією в умах реального зближення фізичного та віртуального світів.

МАТЕМАТИКА

Мета навчальної дисципліни «Основи техніки і технологій» полягає в формування у підростаючого покоління знань про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності. І це безпосередньо стосується майбутнього вчителя технологічної освіти, у якого повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результати і наслідки впливу виробничої діяльності на особистість, суспільство і природу.

Тому методика курсу програми навчальної дисципліни покликане об'єднати відокремлені знання, її зміст спрямований на ознайомлення студентів із сучасним виробництвом, спираючись на знання з основних наук на рівні загальновиробничих закономірностей.

Предмет охоплює широке коло питань: від методів обробки поверхонь конструкційних матеріалів, широко використовуваних в промисловості найбільш прогресивних методів формоутворення поверхонь деталей литтям, обробкою тиском, електрофізичними і електрохімічними методами до економічної ефективності їх використання. В ній викладено класифікації способів обробки конструкційних матеріалів за різними ознаками, розглядаються наукові основи обробки конструкційних матеріалів та галузі їх застосування.

Викладач: Бащук Владислав Анатолійович 

Мета навчальної дисципліни «Основи електротехніка» - опанувати науковими знаннями основних питань електротехніки і тим самим забезпечити базову електротехнічну підготовку для проведення уроків трудового навчання в основній школі.

Для досягнення поставленої мети необхідно: знати теорію і розуміти фізику електромагнітних процесів, які виникають в електротехнічних пристроях; вміти аналізувати отримані результати досліджень, орієнтуватися в їх вірогідності і здійснювати синтез електротехнічних приладів із заданими властивостями.

Завдання програми навчальної дисципліни «Основи електротехніка» полягає у підготовці студента на основі знань якісних і кількісних сторін та процесів, які відбуваються в різних електротехнічних пристроях, для успішного і грамотного розв'язування задач інших спеціальних технічних дисциплін; забезпечити теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів технологій, необхідну і достатню для проведення уроків трудового навчання в основній школі.

Мета навчальної дисципліни «Основи електротехніка» - опанувати науковими знаннями основних питань електротехніки і тим самим забезпечити базову електротехнічну підготовку для проведення випускником вищої педагогічної школи уроків трудового навчання в основній школі. Для досягнення поставленої мети необхідно: знати теорію і розуміти фізику електромагнітних процесів, які виникають в електротехнічних пристроях; вміти аналізувати отримані результати досліджень, орієнтуватися в їх вірогідності і здійснювати синтез електротехнічних приладів із заданими властивостями.

Завдання програми навчальної дисципліни «Основи електротехніка» полягає у підготовці студента на основі знань якісних і кількісних сторін та процесів, які відбуваються в різних електротехнічних пристроях, для успішного і грамотного розв'язування задач інших спеціальних технічних дисциплін; забезпечити теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів технологій, необхідну і достатню для проведення уроків трудового навчання в основній школі

Мета вивчення дисципліни є формування системних графічних знань і вмінь, необхідних майбутнім учителям трудового навчання і креслення для організації освітньої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Метою вивчення освітньої дисципліни є формування системних графічних знань і вмінь, необхідних майбутнім учителям трудового навчання й креслення для організації освітньої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; озброєння здобувачів знаннями щодо виконання та читання машинобудівних та архітектурно-будівельних креслень, схем та ін.

Мета вивчення дисципліни - дати майбутнім фахівцям знання про методи обробки конструкційних матеріалів та їх властивості, про основні технологічні методи формоутворення деталей, а в процесі і готових виробів; ознайомити з можливостями сучасних технологій обробки конструкційних матеріалів.

Курс «Практикум з обробки продуктів харчування» включає розділи підготовки спеціаліста, як фахівця з основ технології приготування їжі, основ товарознавства харчових продуктів та основ фізіології та гігієни.

"Захист України" є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання. Підготовка учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Мета освітньої дисципліни - сформувати у здобувачів сукупність знань та вмінь, необхідних для проведення занять з нормативного курсу креслення у VIII-IX класах загальноосвітньої школи.

Формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки деревинних конструкційних матеріалів; планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються дляреалізації проєктно-технологічної діяльності під час проведення занять в загальноосвітньому навчальному закладі з основ виробництва та уроків трудового навчання; розвиток творчих здібностей студентів; розвиток самоконтролю і самооцінки; ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами обробки деревинних конструкційних матеріалів і організацією праці у навчальних майстернях.

Формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки деревинних конструкційних матеріалів, планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються для реалізації проєктно- технологічної діяльності під час проведення занять в загальнооосвітньому навчальному закладі з основ виробництва та уроків трудового навчання; розвиток творчих здібностей студентів; розвиток самоконтролю і самооцінки; ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами обробки деревинних конструкційних матеріалів і організацією праці у навчальних майстернях.

Головна мета курсу – готувати студентів педагогічного коледжу до самостійного ведення уроків трудового навчання з відповідних тем

Вивчення курсу передбачає теоретичне та практичне опанування студентами основ педагогічної професії, особливості педагогічної діяльності вчителя, його професіоналізму

Вивчення цього курсу сприятиме  поглибленню художніх  інтересів і смаків, розвиткові творчого мислення, різноманітних вмінь та навичок, а також залученню  до народних традицій, естетичному освоєнню любові до традиційного мистецтва України

Мета дисципліни - сформувати у студентів цілісне уявлення про народне господарство, його галузі, виробництво, основну ланку господарювання - підприємство, а також окремих елементів виробництва: капітал, управління, фонди, праця та інше.

Завдання дисципліни - дати можливість студентам оволодіти важливими поняттями економіки виробництва: структурою і основними формами його організації; правовими основами організації і напрямками діяльності підприємств у сучасній економіці; елементами теорії управління виробництвом; трудовими ресурсами, основами наукової організації праці та її оплати; ефективністю виробництва.

Метою вивчення дисципліни є: озброєння студентів знаннями про основні способи обробки сучасних конструкційних матеріалів; про основні напрями науково – технічного прогресу в галузі обробки нових матеріалів з завчасно заданими властивостями; про сукупність методів та способів обробки конструкційних матеріалів, які здійснюються в процесі виробництва продукції.

Метою вивчення обробки конструкційних матеріалів є: формування систематичних, спеціально значимих знань і вмінь, необхідних майбутнім вчителям трудового навчання для організації навально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; озброєння студентів знання про основні напрями науково-технічного процесу в галузі обробки матеріалів і розробки нових із завчасно заданими властивостями, про сукупність методів зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, методів обробки й виготовлення, які здійснюються в процесі виробництва продукції.

Реалізація завдань поданої дисципліни зводиться до забезпечення умов, при яких студенти успішно засвоять ключові наукові поняття, основні положення , теорії з усіх аспектів виробництва й способи обробки конструкційних матеріалів, акумульовані різними галузями наукового знання; опанують зв’язки науки і виробництва, оволодіють комплексом знань, необхідних для глибокого засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін  та розв’язування навчальних задач, розширять політехнічний світогляд, набудуть компетенцій, ерудиції, що дасть можливість майбутньому вчителю збагачувати уроки трудового навчання в основній школі політехнічним змістом, а також для комплексного керівництва гуртковою роботою в школі

Завдання: формування у майбутніх учителів технологій знань та вмінь з технології пошиття, розкроювання і ремонту швейних виробів, проектування технологічних процесів, основ стандартизації і показників якості одягу; отримання умінь та практичних навичок в розробці нових технологічних процесів виготовлення швейних виробів відповідно до сучасного розвитку, техніки та технології галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - загальні відомості про конструкційні матеріали і їх класифікацію;

-         значення конструкційних матеріалів в народному господарстві та галузі застосування;

-         характеристику основних металевих, неметалевих та композиційних матеріалів;

-         значення процесів у виробництві, взаємозв’язок між окремими виробництвами і галузями;

-         технологічні особливості виробництва текстильних полотен;

-         основи виробництва композиційних матеріалів, їх класифікацію та способи виготовлення;

-         основи технологій текстильного виробництва;

-         економічну ефективність використання різноманітних матеріалів;

-         технологію обробки текстильних полотен.

вміти: - складати схеми технологічних процесів виробництва конструкційних матеріалів;

-         виконувати схематичне зображення технологічних конструкцій машин, способів технологічної оснащеності та інструментів;

-         розрізняти текстильні полотна (тканини, трикотаж, неткані матеріали, хутро, шкіру) органолептичним методом і за артикулом.

Сформовані компетенції: системні професійні, соціально значимі знання і вміння, необхідні майбутнім учителям трудового навчання для організації навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; володіння знаннями про сучасні конструкційні матеріали та способи їх виробництва; орієнтація в науково-технічному просторі в галузі розробки нових із завчасно заданими властивостями, знання про сукупність методів зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, методів чи способів виготовлення, які здійснюються в процесі виробництва продукції.

 Курс спрямований на  оволодіння студентами основами теорії гри й методики організації й проведення рухливих ігор у процесі фізкультурно-спортивної діяльності й педагогічної практики.

В процесі вивчення курсу студенти знайомляться з понятійним апаратом. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення технологій виховного процесу, складовими якого є форми організації, методи як способи впливу на дітей та підлітків, прийоми та засоби виховання. В ході проведення практичних занять, передбачених програмою, студенти мають можливість набувати конструктивних вмінь моделювання форм організації пізнавальної, трудової, фізкультурно-оздоровчої, культурно-масової діяльності молодших школярів в позаурочний час. Навчальна дисципліна передбачає вивчення технології організації учнівського колективу, розвиток організаторських здібностей, творчої самодіяльності школярів через організацію колективних творчих справ.

В результаті вивчення «Вступу до спеціальності» у студентів має сформуватись чітке уявлення про суспільне значення професії вчителя, про те, що для успішної педагогічної роботи необхідно не лише знати закономірності організації навчального процесу, але й розуміти, якими професійно необхідними психічними властивостями повинен володіти сам педагог та оволодіти елементарними методиками самовдосконалення.

Мета курсу - формування історичної свідомомті, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму.

Курс  «Психологія» (загальна, вікова, педагогічна) покликаний ознайомити  студентів  з  основними  шляхами,  способами,  прийомами, методиками  отримання  інформації  психологічного  характеру,  спостерігати  й аналізувати  поведінку  дітей  різного  віку;  сформувати  уявлення  про значення загальної, вікової та педагогічної психології для навчання і виховання дітей; сприяти  засвоєнню  студентами  знань  щодо  "нормативу"  психологічних особливостей,  які  характерні  для  більшості  представників  даної  культури одного  і  того  ж  віку;  забезпечити  умови  застосування  студентами вищезгаданих  знань  при  плануванні  власної  педагогічної  діяльності  в закладах  освіти  та  у  міжособистісних  взаєминах  з  оточуючими.  Все  це сприяє  зростанню  як  теоретичної,  так  і  практичної  компетентності майбутнього педагога.

Мета: озброєння студентів, майбутніх вчителів технічної праці, знаннями теоретичних основ психологічної науки; розвиток професійного мислення; формування практичних умінь і навичок, необхідних для навчання, виховання й розвитку підростаючого покоління в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Завдання:

-       ознайомити студентів з основними положеннями загальної, вікової та педагогічної психології;

-       психологічно обґрунтовувати найважливіші положення педагогіки й методики навчання та виховання;

-       навчити студентів орієнтуватися у власному психічному світі й психічному світі дітей, організовувати роботу з цілеспрямованого керівництва спілкуванням, поведінкою та діяльністю дітей.