Available courses

Мета курсу -  формування знань про загальні засади педагогіки, теорію навчання й виховання, управління навчально-виховним процесом з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи.

В результаті вивчення курсу «Вступ до спеціальності» у студентів має сформуватись чітке уявлення про суспільне значення професії вчителя, про те, що для успішної педагогічної роботи необхідно не лише знати закономірності організації навчального процесу, але й розуміти, якими професійно необхідними психічними властивостями повинен володіти сам педагог та оволодіти елементарними методиками самовдосконалення.

В процесі вивчення курсу студенти знайомляться з понятійним апаратом. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення технологій виховного процесу, складовими якого є форми організації, методи як способи впливу на дітей та підлітків, прийоми та засоби виховання. В ході проведення практичних занять, передбачених програмою, студенти мають можливість набувати конструктивних вмінь моделювання форм організації пізнавальної, трудової, фізкультурно-оздоровчої, культурно-масової діяльності молодших школярів в позаурочний час. Навчальна дисципліна передбачає вивчення технології організації учнівського колективу, розвиток організаторських здібностей, творчої самодіяльності школярів через організацію колективних творчих справ.

Курс  «Психологія» (загальна, вікова, педагогічна) покликаний ознайомити  студентів  з  основними  шляхами,  способами,  прийомами, методиками  отримання  інформації  психологічного  характеру,  спостерігати  й аналізувати  поведінку  дітей  різного  віку;  сформувати  уявлення  про значення загальної, вікової та педагогічної психології для навчання і виховання дітей; сприяти  засвоєнню  студентами  знань  щодо  "нормативу"  психологічних особливостей,  які  характерні  для  більшості  представників  даної  культури одного  і  того  ж  віку;  забезпечити  умови  застосування  студентами вищезгаданих  знань  при  плануванні  власної  педагогічної  діяльності  в закладах  освіти  та  у  міжособистісних  взаєминах  з  оточуючими. 

Мета курсу: озброєння студентів, майбутніх вчителів технічної праці, знаннями теоретичних основ психологічної науки; розвиток професійного мислення; формування практичних умінь і навичок, необхідних для навчання, виховання й розвитку підростаючого покоління в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Завдання курсу: 

-       ознайомити студентів з основними положеннями загальної, вікової та педагогічної психології;

-       психологічно обґрунтовувати найважливіші положення педагогіки й методики навчання та виховання;

-       навчити студентів орієнтуватися у власному психічному світі й психічному світі дітей, організовувати роботу з цілеспрямованого керівництва спілкуванням, поведінкою та діяльністю дітей.

-       ознайомити студентів з основними положеннями загальної, вікової та педагогічної психології;

-       психологічно обґрунтовувати найважливіші положення педагогіки й методики навчання та виховання;

-       навчити студентів орієнтуватися у власному психічному світі й психічному світі дітей, організовувати роботу з цілеспрямованого керівництва спілкуванням, поведінкою та діяльністю дітей.Мета і завдання курсу "Правознавство" - вивчення основних положень права, підвищення рівня правової свідомості і правової культури, вироблення вмінь і навичок з використання законодавства в практичній діяльності. 

Вимоги до рівня підготовки студентів

Студенти повинні знати:

 • сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
 • основні закони та етапи розвитку людської спільності;
 • витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
 • суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • історичні події;
 • зародження та розвиток української державності;
 • процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
 • діяльність історичних осіб і політичних партій.

Студенти повинні вміти:

 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;
 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;
 • співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
 • розрізняти тенденційно подану інформацію;
 • орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 • вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;
 • працювати з бібліотечним каталогом, пошуковими системами Інтернету з метою отримання інформації з дисципліни
 • аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;
 • самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, розробляти презентації в електронному вигляді, створювати мультимедійні проекти.

 

 

Мета дисципліни - формування історичної світодості молоді, виховання засобами вивчення історії громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної країни та до її спільних історичних, політичних, і культурних цінностей. 

Основна мета курсу – розкриття сучасних підходів, теоретичних понять, знань, методів та методик, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей шкільного віку; засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей шкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку учнів, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.

  Курс для студентів 4 курсу

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської  молоді.
Основною метою навчального предмета «Фізичне виховання» є:
-              формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,  фізичного розвитку та фізичної підготовки;
-              гармонійний розвиток природних здібностей;
-              використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Без названия.jpgБез названия.jpg
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.

Фізичну культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку студентської  молоді.
Основною метою навчального предмета «Фізичне виховання» є:
-              формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я,  фізичного розвитку та фізичної підготовки;
-              гармонійний розвиток природних здібностей;
-              використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Мета навчальної дисципліни: практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичного виховання з розділу «Теорія і методика фізичного виховання»; використання оздоровчої та виховної цінності цієї дисципліни; забезпечення поглибленої теоретичної та практичної підготовки студентів із питань ТМФВ з метою всебічного впровадження системи фізичного виховання, виконання її освітніх, оздоровчих і виховних функцій; ознайомлення студентів із галуззю їхньої майбутньої професійної діяльності та закладення фундаменту для засвоєння матеріалу інших навчальних дисциплін.
Метою навчальної дисципліни «Гімнастика та методика її викладання» є опанування техніки виконання гімнастичних вправ, глибоке вивчення методики гімнастики і озброєння здобувачів вищої освіти знаннями, навичками та вміннями використовувати засоби гімнастики в складі сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій.
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.
Фізичне виховання має своєю метою зміцнення здоров'я і загартовування організму молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. Конкретно фізичне виховання спрямоване на формування, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності), стійкого інтересу до систематичних занять фізичними вправами, прищеплення гігієнічних навичок.
Мета навчальної дисципліни: практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності фахівця  фізичного виховання з розділу «Теорія і методика фізичного виховання»; використання оздоровчої та виховної цінності цієї дисципліни; забезпечення поглибленої теоретичної та практичної підготовки студентів із питань ТМФВ з метою всебічного впровадження системи фізичного виховання, виконання її освітніх, оздоровчих і виховних функцій; ознайомлення студентів із галуззю їхньої майбутньої професійної діяльності та закладення фундаменту для засвоєння матеріалу інших навчальних дисциплін.

Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, зокрема мережі Інтернет, створює нові загрози в нашому житті. 

Тож головна мета курсу: донести до здобувача вищої освіти базові правила поводження з персональною інформацією в умах реального зближення фізичного та віртуального світів.

МАТЕМАТИКА

1. Опрацювати матеріали презентацій з теми «Повітря робочої зони. Освітлення виробничих приміщень», законспектувати за планом:

1. Мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничому приміщенні

2. Склад повітря робочої зони

Самостійно опрацювати питання:

3. Види освітлення за джерелами світла

4. Основні характеристики вибору джерел світла

2. Вивчити конспект, надіслати фото конспекту лекційного заняття на Viber.

 

Метою освітньої дисципліни "Загальні питання методики" : сформувати у здобувачів сукупність знань та вмінь, необхідних для проведення уроків трудового навчання.

Метою викладання освітньої дисципліни "Інженерна графіка" є формування у студентів здатностьей: 1)просторово-алгоритмічного мислення; 2) побудови та читання креслень з наступним використанням їх при вивченні фізики, хімії, механіки, інформатики, конструювання, технологічних процесів та інших дисциплін, а також в подальшій роботі в будь-якій галузі науки і техніки; 3) використання геометричних методів моделювання у створенні апаратно-програмних засобів інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп'ютерних систем та мереж.

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи та кібернетичні системи» є засвоєння понятійного апарату, який необхідний як для формування системи політехнічних знань, що грунтуються на кібернетичних, управлінських системах, так і для успішного викладання їх елементів, у тому чи іншому сенсі присутніх у програмі трудового навчання середньої школи. Тому модулі, шо базуються на міжпредметних зв'язках, представлені у даній програмі найбільш широко, а відомості системоутворюючого характеру подаються найбільш чітко і структурно.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: засвоєння ключових наукових понять, основні положення теорії з усіх аспектів машинознавчого підходу до формування системи знань у майбутнього вчителя технологій акумульовані різними галузями наукового знання; опанування зв'язків науки і техніки в системі інформаційної діяльності людини; оволодіюня комплексом знань, необхідним для глибокого засвоєння матеріалу спеціальних дисциплін та розв'язування навчальних задач; розширення політехнічний світогляд, набудуть компетентності, ерудиції, шо дасть можливість майбутньому вчителю збагачувати уроки трудового навчання в основній школі політехнічним змістом, а також для комплексного керівництва гуртковою роботою в школі.

У відповідності з навчальним планом спеціальності напрямку підготовки сп.014 "Технологічна освіта" на ІІ - ІV курсах проводиться практикум з деревообробки. Цей предмет охоплює ручну і механічну обробку деревинних конструкційних матеріалів, він тісно пов'язаний з рядом дисциплін, що вивчаються студентами, і в першу чергу, з такими, як виробництво й обробка конструкційних матеріалів, виробничі технології (технології деревообробки) та основи виробництва, креслення, машинознавство.

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електротехніка» є опанування наукових знань з основних питань електротехніки і тим самим забезпечити базову електротехнічну підготовку для проведення випускником уроків трудового навчання в основній школі.

Для досягнення поставленої мети необхідно: знати теорію і розуміти фізику електромагнітних процесів, які виникають в електротехнічних пристроях; вміти аналізувати отримані результати досліджень, орієнтуватися в їх вірогідності і здійснювати синтез електротехнічних приладів із заданими властивостями

Метою викладання навчальної дисципліни «Робочі машини» формування у студентів цілісного уявлення про машину, як найважливіший речовий елемент продуктивних сил, матеріальну основу сучасного виробництва та транспорту. За своєю структурою та спрямуванням дисципліна «є інтегрованою навчальною дисципліною, побудованою на основі сучасної загальноприйнятої наукової класифікації машин.

Вивчення навчальної дисципліни «Робочі машини» передбачає ознайомлення майбутніх вчителів трудового навчання з основними видами існуючих технологічних та транспортних машин у відповідності до їх класифікації, з техніко-технологічними можливостями та конструктивними особливостями машин, поширених у провідних галузях виробництва та транспорту. Необхідність у вивченні такого матеріалу визначається вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики вчителя технолог

Мета навчальної дисципліни «Основи техніки і технологій» полягає в формування у підростаючого покоління знань про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності. І це безпосередньо стосується майбутнього вчителя технологічної освіти, у якого повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результати і наслідки впливу виробничої діяльності на особистість, суспільство і природу.

Тому методика курсу програми навчальної дисципліни покликане об'єднати відокремлені знання, її зміст спрямований на ознайомлення студентів із сучасним виробництвом, спираючись на знання з основних наук на рівні загальновиробничих закономірностей.

Предмет охоплює широке коло питань: від методів обробки поверхонь конструкційних матеріалів, широко використовуваних в промисловості найбільш прогресивних методів формоутворення поверхонь деталей литтям, обробкою тиском, електрофізичними і електрохімічними методами до економічної ефективності їх використання. В ній викладено класифікації способів обробки конструкційних матеріалів за різними ознаками, розглядаються наукові основи обробки конструкційних матеріалів та галузі їх застосування.

Викладач: Бащук Владислав Анатолійович 

Мета навчальної дисципліни «Основи електротехніка» - опанувати науковими знаннями основних питань електротехніки і тим самим забезпечити базову електротехнічну підготовку для проведення уроків трудового навчання в основній школі.

Для досягнення поставленої мети необхідно: знати теорію і розуміти фізику електромагнітних процесів, які виникають в електротехнічних пристроях; вміти аналізувати отримані результати досліджень, орієнтуватися в їх вірогідності і здійснювати синтез електротехнічних приладів із заданими властивостями.

Завдання програми навчальної дисципліни «Основи електротехніка» полягає у підготовці студента на основі знань якісних і кількісних сторін та процесів, які відбуваються в різних електротехнічних пристроях, для успішного і грамотного розв'язування задач інших спеціальних технічних дисциплін; забезпечити теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів технологій, необхідну і достатню для проведення уроків трудового навчання в основній школі.

Мета навчальної дисципліни «Основи електротехніка» - опанувати науковими знаннями основних питань електротехніки і тим самим забезпечити базову електротехнічну підготовку для проведення випускником вищої педагогічної школи уроків трудового навчання в основній школі. Для досягнення поставленої мети необхідно: знати теорію і розуміти фізику електромагнітних процесів, які виникають в електротехнічних пристроях; вміти аналізувати отримані результати досліджень, орієнтуватися в їх вірогідності і здійснювати синтез електротехнічних приладів із заданими властивостями.

Завдання програми навчальної дисципліни «Основи електротехніка» полягає у підготовці студента на основі знань якісних і кількісних сторін та процесів, які відбуваються в різних електротехнічних пристроях, для успішного і грамотного розв'язування задач інших спеціальних технічних дисциплін; забезпечити теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів технологій, необхідну і достатню для проведення уроків трудового навчання в основній школі

Мета вивчення дисципліни є формування системних графічних знань і вмінь, необхідних майбутнім учителям трудового навчання і креслення для організації освітньої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Метою вивчення освітньої дисципліни є формування системних графічних знань і вмінь, необхідних майбутнім учителям трудового навчання й креслення для організації освітньої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; озброєння здобувачів знаннями щодо виконання та читання машинобудівних та архітектурно-будівельних креслень, схем та ін.

Мета вивчення дисципліни - дати майбутнім фахівцям знання про методи обробки конструкційних матеріалів та їх властивості, про основні технологічні методи формоутворення деталей, а в процесі і готових виробів; ознайомити з можливостями сучасних технологій обробки конструкційних матеріалів.

Курс «Практикум з обробки продуктів харчування» включає розділи підготовки спеціаліста, як фахівця з основ технології приготування їжі, основ товарознавства харчових продуктів та основ фізіології та гігієни.

"Захист України" є формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання. Підготовка учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Мета освітньої дисципліни - сформувати у здобувачів сукупність знань та вмінь, необхідних для проведення занять з нормативного курсу креслення у VIII-IX класах загальноосвітньої школи.

Формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки деревинних конструкційних матеріалів; планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються дляреалізації проєктно-технологічної діяльності під час проведення занять в загальноосвітньому навчальному закладі з основ виробництва та уроків трудового навчання; розвиток творчих здібностей студентів; розвиток самоконтролю і самооцінки; ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами обробки деревинних конструкційних матеріалів і організацією праці у навчальних майстернях.

Формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки деревинних конструкційних матеріалів, планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються для реалізації проєктно- технологічної діяльності під час проведення занять в загальнооосвітньому навчальному закладі з основ виробництва та уроків трудового навчання; розвиток творчих здібностей студентів; розвиток самоконтролю і самооцінки; ознайомлення студентів з сучасними високопродуктивними способами обробки деревинних конструкційних матеріалів і організацією праці у навчальних майстернях.

Головна мета курсу – готувати студентів педагогічного коледжу до самостійного ведення уроків трудового навчання з відповідних тем

Вивчення курсу передбачає теоретичне та практичне опанування студентами основ педагогічної професії, особливості педагогічної діяльності вчителя, його професіоналізму